அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

12 October 2010

யா அல்லாஹ்!

யா அல்லாஹ்!
நீ நிறைந்த
எங்கள் உள்ளத்தில்
நிலையானது எதுவுமில்லை..!!

No comments:

Post a Comment