அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

11 July 2012

யா அல்லாஹ்..!உன் அருள் கொண்டு..

பொருள் தேடும்..

உன் அடிமைதான் நாங்கள்...!

நிகரில்லாத உனக்கு..!

புகழ் போற்றும்..!

உன் அடிமைதான் நாங்கள்..!

எல்லாம் படைத்து...!

எல்லாம் கொடுத்த உனக்கு..!

உன் பண்பை உயர்த்தும்..!

உன் அடிமைதான் நாங்கள்..!

எதுவாகவும் இல்லாத எங்களை..

நுட்பமாய் படைத்து..!

சிந்தித்து வாழச்சொன்ன..

நீ ஒருவனே எங்கள் இறைவன்..!!

உன் அடிமையாய் இருந்து..

இணைவைக்காமல் வாழ்வோம்...!

No comments:

Post a Comment