அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

23 June 2012

அல்லாஹ்.. ஒருவன்...!

எங்கள் இறையோன்..!

பெரியோன்...!

எங்கள் இறையோன்...!

... தூய்யோன்..!

எங்கள் இறையோன்...!

வல்லோன்...!

எங்கள் இறையோன்...!

தனித்தோன்..!

எங்கள் இறையோன்...!

அருள் பொழியோன்..!

எங்கள் இறையோன்..!

பொருமைவுடையோன்.!

எங்கள் இறையோன்..!

மன்னிப்போன்...!

எங்கள் இறையோன்..!

ஓர் இறையோன்..!

எங்கள் இறையோன்...!

புகழுக்கு உரியோன்...!

No comments:

Post a Comment