அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

10 August 2011

சிந்திக்கவேண்டிய சமுதாயம்..

எங்கே ? போகிறது..
நம் சமூகம்..
எங்கே ? போகிறது..

தர்கா வழிபாடு..
இன்னும் நடக்கிறது..

மனித புகழ்பாடு..
இன்னும் நடக்கிறது..

இணைவைக்கும் செயல்பாடு..
இஸ்லாத்தில் இருந்தும்..
தொடர்கிறது..

இரவும் விழிக்கிறது..
நம் சமூகம் விழிக்க..
மறுக்கிறது...

தடுக்கப்பட்ட வட்டியை..
வாங்கியும் கொடுத்தும்..
வாழ்கிறது..

இனிக்கும் இஸ்லாம்..
கசக்கும் சமூகமாய்..
இருக்கிறது..

தடுக்கவேண்டும்..
தவிர்க்கவேண்டும்..
விழிப்புணர்வு..
விளையவேண்டும்...

அறியாமை களையவேண்டும்..
அறிந்த சமூகமாய்..
நம் சமூகம் மலரவேண்டும்...

மார்க்க கல்வியும் உலக கல்வியும்..
வாழ்க்கையாக்கி கொள்ளவேண்டும்..

மறுமை வெற்றி..
 நமதாக்கி கொள்ளவேண்டும்...

No comments:

Post a Comment