அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

09 January 2012

யா அல்லாஹ்..! எங்கள் இறைவனே...!

புகழ் உனக்கு சேர்ப்போம்..!
அமைதி தருவாய்...!

பெருமை உனக்கு சேர்ப்போம்..!
பொருமை தருவாய்..!

கையேந்தி பேட்போம்..!
உன் கருணை தருவாய்..!

தொழுது கேட்போம்..!
சொர்க்கம்  தருவாய்...!

தர்மம் அளந்து கேட்போம்..!
நலமும் வலமும் தருவாய்..!

அழுது கேட்போம்..!
உன் அர்ஷின் நிழல் தருவாய்..

மன்னிப்பதிலும் தண்டிப்பதிலும்..
நீயே வல்லவன்..!

எங்கள் பலஹீனத்தால்..
தவறுகள் இழைத்தோம்..

எங்கள் மீது இரக்கம்..
காட்டுவாய்..!

உனையின்றி இயங்காத..
இவ்வுலகில் உன் துணையின்றி..
எங்களுக்கு யாரும் இல்லை..

எங்களை மரணிக்கச்செய்து..
உயிர் எழுப்பும் நீயே...
தூய்மையானவன்...

எங்கள் இறைவனும்..
புகழுக்கு உரியவனும்..
நீ.. ஒருவனே...!!

No comments:

Post a Comment