அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

13 February 2012

யா அல்லாஹ்..!

யா அல்லாஹ்..!
பிறந்துவிட்டவரும்..
மரணித்தவரும்..

பிறக்கபோவோரும்..
... மரணிக்கபோவோரும்..

நீ விதித்தவைகளில்..
உள்ளவர்களே...!

நிலைத்தவனும்..
தீர்ப்பு நாளின்.
அதிபதியும் நீ ஒருவனே..!

மன்னிப்பதற்கும்..
தண்டிப்பதற்கும்...
நீயே உரிமையாளன்...!

முஹம்மத் நபி தந்த மார்க்கத்தை...
நீயே முழுமையாக்கியவன்....

ஓர் இறைவா..!
இணைவைத்து வாழ்பவர்கள்..
உன் கோபத்துக்கு ஆளானவர்களே..

நாங்கள் பாவத்தை தவிர...
வேறெதுவும் செய்யவில்லை...

நல்ல மூமீன்களாய்..
முழுமை பெறச்செய்வாய்..!

உனையின்றி வேறொரு..
பாதுகாவலன் இல்லை...

No comments:

Post a Comment