அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

29 May 2012

யா அல்லாஹ்..!உன் விருப்பத்தை பூர்த்தி..
செய்பவர்களாக..!

உன் மகிழ்ச்சியை..
... நிறைப்பவர்களாக...!

மாமறையை மனதில்..
நிறைத்தவர்களாக..!

முஹம்மத் நபிவழியில்...
நடப்பவர்களாக..!

நீ தந்த மார்க்கத்தை..
பேணுபவர்களாக.!

இணைவைக்காமல்..
வாழ்பவர்களாக...!

ஐந்து கடமையை முழுமையாய்..
நிறைப்பவர்களாக....!

உன் நம்பிக்கைக்கு..
உரியவர்களாக.!

எங்கள் வாழ்வை..
தந்தருளச்செய்வாய்...!

No comments:

Post a Comment