அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

12 August 2012

யா அல்லாஹ்..!நீ ஒளிமையமானவன்..!

நீ தூய்மையானவன்..!

...
நீ பேரருளாலன்..!

நீ பேரன்புடையோன்..!

நீ இரக்கமுடையோன்..!

நீ வல்லமையுடையோன்..!

நீ எந்த தேவையும் -அற்றவன்..!

நீ பெரும்கொடையாளன்..!

நீ செவியேற்பவன்..!

நீ பார்த்துகொண்டியிருப்பவன்..!

நீ நன்குகறிந்தவன்..!

நீ அர்ஷின் அதிபதி..!

நீ ஏகத்துக்கும் ஆட்சியாளன்..!

நீ ஏகத்துவம் தந்த ஏகவன்...!

நீ படைத்தவன்..!

நீ அளப்பவன்...!

நீ நிலைத்தவன்...!

நீ மாறையும் மாநபிவழியும் தந்தவன்..!

நீ வணங்குவதற்கு உரியவன்..!

நீ புகழுவதற்கு உரித்தானவன்..!

நீ ஒருவன்தான் எங்கள் இறைவன்..!!!

No comments:

Post a Comment