அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

06 February 2013

எங்கள் முஹம்மத்(ஸல்) -அழகிய முன் மாதிரி..

ஏக இறைவன்..

... அகிலத்தாருக்கு...

அருளிய அருட்கொடை..!

உண்மையான இறைவனை..!

உறுதியான மார்க்கத்தை..

உளம் நிறைக்கச்செய்த..

உயர்ந்தோனின் தூதர்...!

அறியாமையில் முழ்கியிருந்த..

அரேபிய மக்களுக்கு..

அழகிய இஸ்லாத்தை..

அள்ளி வழங்கிய..

அறிவு களஞ்சியம்..

தீன்னெறி தீபத்தை ஏற்றிய..

களங்கரை விளக்கம்...

விண்ணகத்து நிலவை..

தன் இருவிரகளால் பிளந்த..

நூருன் நபி...!

அல்லாஹ்..!

ஆணையிட்டதை..

அர்ப்பணித்ததை..

கண்டித்ததை மறக்காது..

மறைக்காது மறுக்காது..

மொழிந்த மாண்பு..!

வலிமை வாய்ந்த..

ஓர் இறைவனை..

எளிமையில் எடுத்துரைத்த..

எங்கள் முஹம்மத்(ஸல்)

அழகிய முன் மாதிரி..!!


அழகிய முன் மாதிரி..

ஏக இறைவன்..

... அகிலத்தாருக்கு...

அருளிய அருட்கொடை..!

உண்மையான இறைவனை..!

உறுதியான மார்க்கத்தை..

உளம் நிறைக்கச்செய்த..

உயர்ந்தோனின் தூதர்...!

அறியாமையில் முழ்கியிருந்த..

அரேபிய மக்களுக்கு..

அழகிய இஸ்லாத்தை..

அள்ளி வழங்கிய..

அறிவு களஞ்சியம்..

தீன்னெறி தீபத்தை ஏற்றிய..

களங்கரை விளக்கம்...

விண்ணகத்து நிலவை..

தன் இருவிரகளால் பிளந்த..

நூருன் நபி...!

அல்லாஹ்..!

ஆணையிட்டதை..

அர்ப்பணித்ததை..

கண்டித்ததை மறக்காது..

மறைக்காது மறுக்காது..

மொழிந்த மாண்பு..!

வலிமை வாய்ந்த..

ஓர் இறைவனை..

எளிமையில் எடுத்துரைத்த..

எங்கள் முஹம்மத்(ஸல்)

அழகிய முன் மாதிரி..!!

No comments:

Post a Comment