அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

07 December 2012

டிசம்பர் -6- மறக்கமுடியுமா...பாபர் மசூதியை மட்டுமா இடித்தீர்கள்..

இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை இடித்தீர்கள்..

...
மத நல்லிணக்கத்தை இடித்தீர்கள்...

நீதி மன்றங்கள் மீது நாங்கள் வைத்திருந்த..

நம்பிக்கையை இடித்தீர்கள்...

இடித்தவர்களுக்கு இரண்டு பங்கும்..

இழந்தவர்களுக்கு ஒரு பங்கும் வழங்கிய..

நீதிமன்ற தீர்ப்பு உலகில் தலைகுனியவைத்தது...

அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் ஓட்டு பொருக்கிகளாய்..

இருந்துவிடாமல் பாபர் மசூதியை மீட்க உங்கள் குரலும்..

ஒலிக்கவேண்டும் நீதியின் பக்கம் மாற்று மத சகோதரர்களே.!

நடு்நிலை கொண்ட ஊடகங்களே உங்கள் குரலும் இன்றே..

இப்பவே ஒலிக்கவேண்டும் பாபர் மீட்ககும் வரை....

எங்கள் குரல் ஓயாது் எங்கள் உள்ளத்தை விட்டு அகலாது..

No comments:

Post a Comment