அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

14 December 2010

ஆசைகள்...!

உயர பறந்து கொண்டியிருக்கிற..
என் ஆசை எதையும்-அடைய்யவில்லை...

ஆசை கொண்ட--அனைத்தும்..
அனுபவிக்க முடியாதவை..

ஆசை என்பது ஒரு விபத்து..
அந்த விபத்தில் சிக்காதவர்களே இல்லை..

ஆசை கனவு--அலங்கரித்தது..
விடியலில் கலந்தது..

ஆசையில் தொடங்கு..
நிறைவில் முடி..

ஆசை நம்பிக்கையின்..
முதல் படி..

உழைப்பும் உறுதியும்..
இரண்டாவது படி..

இதைப்படி படி படி..
இப்படி வாழ்க்கை படி....

No comments:

Post a Comment