அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

27 December 2010

தீர்க்க முடியாத தீர்வுகள்....

 நம் நாட்டுச்சட்டம் படித்த நீதிபதிகள்..
நம்பிக்கையின்-அடிப்படையில்..
தீர்ப்பு வழங்கினார்கள்...

வேலை கிடைத்த மகிழ்ச்சி..
கடமை செய்யும் நேரம்..
லஞ்சம் பணியாற்ற வைத்தது...

நிலங்கள் வலமான செல்வம்..
கொழிக்கின்றன கட்டிடங்களாய்...

சுதேசி கொள்கை குரல் வாக்கெடுப்பில்..
தோல்வியுற்றது...

தேர்தல்  களம் தோற்று போன...
பொதுமக்கள்.......

திரைப்படங்கள் சீர்குலைக்க முடியாத...
சமூகம்..? 

கட்டிய தாலி சாட்சியாம்..
கடவுள் மறுப்பாளர்களுக்கு....

No comments:

Post a Comment