அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

19 January 2011

அல்லாஹ்......!!!

கருணை நிறைந்த இறைவன்...
            அல்லாஹ்..!

பொருமை நிறைந்த இறைவன்..
            அல்லாஹ்..!!

பெரும் புகழுக்கு உரிய இறைவன்..
            அல்லாஹ்..!

நாங்கள் உன்னிடமே மீழ்வோம்....
            சுபஹானல்லாஹ்...!

மாநபி வழி தந்த இறைவன்...
           அல்லாஹ்...!

இறைமறையை இறக்கிய இறைவன்..
           அல்லாஹ்...!

உடல் உயிர் கொடுத்த இறைவன்..
           அல்லாஹ்..!

நாங்கள் வணங்கும் இறைவன்..
           அல்லாஹ்..!!

நன்மை தீமை பிரித்த இறைவன்...
           அல்லாஹ்...!

ஐந்து கடமை அளித்த இறைவன்..
           அல்லாஹ்....!

வணங்குதல் ஒன்றே உனக்களிப்பேன்..
நன்றி கொண்டு வாழ நான் மறப்பேனா..

உன் புகழ் உலகம் நிறைக்க..
உன் அடிமை நானாக இருப்பேன்....

No comments:

Post a Comment