அல்லாஹ்வின் திருப்பெயர்கள்

17 January 2011

சகோதரர்களே. உங்களுக்காக...

விடியலுக்கு முன்னே விழி..
விரைய்வாய் செயல் படு..
விளைவுகளை எதிர்கொள்..

இஸ்லாம் ஏற்று..
ஓர் இறை வணங்கு..
அளவாய் பேசு..
நிறைவாய் பழகு..

அறிவாய் செயல் படு..
அமைதியை நாடு..
உண்மையை நேசி..
உழைப்பாள் உயரு..

உறுதியாய் இரு..
கடந்த காலத்தை படி..
நிகழ்காலத்தை பார்..
வருங்காலத்தை நலமாக்கு..
வலமாக்கு..

சுத்தம் செய்..
சுகாதாரத்தை கவனி..
ரத்தம் கொடு..
யுத்தம் நிறுத்து..

அன்பை விரி..
மகிழ்ச்சியை மலரச்செய்..
வருமை ஒழி..
புதுமை செய்..

தர்மத்தை கொடு..
ஒழுக்கத்தை பேணு..
நீதியை நிலை நாட்டு..
நல்லிணக்க நட்பை திற..

புறம் பேசாத..
கோல் மூட்டாத..
இட்டு கட்டாத..
கர்வம் கொள்ளாத..
இணை வைக்காத..
வாழ பழகு......

No comments:

Post a Comment